Servicevoorwaarden

Ingangsdatum: 27/06/2023

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website, die wordt beheerd door Trier Insulated Panels Company, gebruikt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website en door de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, bezoek of gebruik de website dan niet.

 

1.Definities

 

In deze Servicevoorwaarden hebben de volgende termen de volgende definitie :

"Trier Insulated Panels" betekent Trier Insulated Panels GmbH, een Duitse onderneming met hoofdkantoor in Konrad-Zuse-Straße 2 54343 Föhren, Duitsland, geregistreerd onder nummer HRB 43988.

"Inhoud" betekent, zonder beperking, de structuur/architectuur van de Website, de redactionele inhoud, de video's, de teksten, koppen, ontwerpen, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, html-code, knoppen, evenals enige andere inhoud die zich op de Diensten en/of enig ander element waaruit de Website bestaat bevindt.

"Intellectuele eigendomsrechten": handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, logo's, get-up, goodwill, octrooien, uitvindingen, geregistreerde en ongeregistreerde modelrechten, auteursrechten en naburige rechten, software, halfgeleidertopografierechten, databaserechten, rechten op informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere soortgelijke rechten in elk deel van de wereld, met inbegrip van, wanneer dergelijke rechten worden verkregen of verbeterd door registratie, alle registraties van dergelijke rechten en aanvragen en rechten om dergelijke registraties aan te vragen (met inbegrip van overeenkomstige prioriteitsrechten), samen met alle bijbehorende rechten om een vordering in te stellen wegens inbreuk, passing off of oneerlijke concurrentie.

"Gebruiker" betekent elke persoon die de Website gebruikt.

"Website": de website die wordt beheerd door Trier Insulated Panels GmbH, beschikbaar op https://www.italpannelli.de

 

2. Toegang tot en gebruik van de website

2.1 Toelaatbaarheid: Door de Website te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u minstens 16 jaar oud bent en de wettelijke bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden aan te gaan.

2.2 Licentie:  Op voorwaarde dat de Gebruiker zich strikt houdt aan de Servicevoorwaarden, verleent Trier Geïsoleerde Panelen de Gebruiker een wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar, persoonlijk en privérecht op toegang tot en gebruik van de Website, voor de duur van de Servicevoorwaarden, op voorwaarde dat deze licentie royaltyvrij aan de Gebruiker wordt verleend.

2.3 Verboden activiteiten: De Gebruiker verklaart hierbij, garandeert en stemt ermee in dat hij zich bij de toegang tot en het gebruik van de Website zal onthouden van elke handeling en/of nalatigheid die, op welke wijze dan ook:

(a) Inbreuk maken op en/of schade toebrengen aan de belangen, rechten en/of reputatie van Trier Geïsoleerde Panelen, een andere Gebruiker of derden, met inbegrip van

(b) Intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via de Website gebruiken om een concurrerend product of concurrerende dienst te maken of de functies of gebruikersinterface ervan te kopiëren.

(c) De toepasselijke wet- en regelgeving schenden.

(d) De functionaliteit van de Website of de servers ervan verstoren.

(e) U voordoen als een persoon of entiteit of uw connecties met een persoon of entiteit valselijk vermelden of verkeerd voorstellen.

(f) informatie van de Website verzamelen of oogsten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

(g) De Website gebruiken voor ongeoorloofde commerciële doeleinden.

(h) Virussen, wormen of andere schadelijke code of bestanden introduceren.

 

3 . Intellectueel eigendom

De website en de inhoud daarvan zijn het exclusieve eigendom van Trier Geïsoleerde Panelen en/of haar gelieerde ondernemingen. Deze Servicevoorwaarden zullen in geen geval worden geïnterpreteerd als een overdracht van rechten van Trier Geïsoleerde Panelen van welke aard dan ook.

 

Alle inhoud die niet door de Gebruiker is verstrekt of waarvoor Trier Geïsoleerde Panelen en/of haar Gelieerde Ondernemingen uitdrukkelijk een licentie hebben verleend, met inbegrip van gegevens, functionaliteit, tekst, namen, benamingen, afbeeldingen, foto's, grafische elementen, handelsmerken, geluiden, bestanden, technologieën, knowhow en, meer in het algemeen, alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de inhoud daarvan, zijn het exclusieve eigendom van Trier Geïsoleerde Panelen, haar Gelieerde Ondernemingen en/of haar licentiegever.

 

Geen van deze elementen mag, geheel of gedeeltelijk, worden gedownload, geëxtraheerd, gekopieerd, gewijzigd, verwijderd, gedecompileerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, verkocht, verhuurd, geconcedeerd, gedecompileerd of geëxploiteerd op welke wijze dan ook, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Servicevoorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trier Geïsoleerde Panelen.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden en kan een schending van het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of andere Intellectuele Eigendomsrechten inhouden.

 

 

De Gebruiker kan de mogelijkheid hebben om content in te dienen, te plaatsen of anderszins te verstrekken aan de Website ("Gebruikerscontent"). Door Gebruikerscontent in te dienen, verleent de Gebruiker Trier Geïsoleerde Panelen een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en sublicentieerbaar recht om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, in het openbaar te tonen en uit te voeren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en in sublicentie te geven.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Gebruikerscontent die hij indient, en hij verklaart en garandeert dat hij over alle noodzakelijke rechten, licenties en machtigingen beschikt om Trier Geïsoleerde Panelen de in paragraaf 3.1 genoemde rechten te verlenen.

 

4. Koppelingen naar websites van derden

De Website kan hyperlinks bevatten die de Gebruiker doorverwijzen naar websites en/of applicaties van derden.

 

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat, voor zover wettelijk mogelijk, Trier Geïsoleerde Panelen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige informatie, inhoud, dienst of elementen die beschikbaar zijn op dergelijke websites en toepassingen van derden, noch voor enige schade, vermeend of werkelijk, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze informatie, inhoud, dienst of elementen die beschikbaar zijn op dergelijke websites en toepassingen van derden.

Elke Gebruiker die zich toegang verschaft tot de websites en applicaties van derden is uitsluitend onderworpen aan de speciale gebruiks- en/of verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op deze websites en applicaties.

 

Trier Geïsoleerde Panelen heeft geen zeggenschap over de inhoud die door deze derden wordt gepubliceerd en oefent geen toezicht uit op deze inhoud, noch over de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker op websites en applicaties van derden die toegankelijk kunnen zijn vanaf de Website.

 

De Gebruiker erkent dat de toegang tot websites en applicaties van derden via hyperlinks die toegankelijk zijn op de Website op eigen risico van de Gebruiker is. De Gebruiker dient alle risico's die verbonden zijn aan de toegang tot en het gebruik van websites en toepassingen van derden te evalueren en te dragen. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe waakzaam te zijn bij het bezoeken van een website of toepassing van derden, en Trier Geïsoleerde Panelen moedigt de Gebruiker aan om de algemene voorwaarden en het vertrouwelijkheidsbeleid met betrekking tot dergelijke websites en toepassingen aandachtig te lezen.

 

5. Afwijzing van garanties

DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK EN NAUWKEURIGHEID.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

 

7. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met je gebruik van de Website, je schending van deze Voorwaarden of je schending van de rechten van een andere partij.

 

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke principes. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Duitsland.

 

9. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

10. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen door de herziene Voorwaarden op de Website te plaatsen. Als u de Website blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene Voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.

 

11. Duur

De Servicevoorwaarden treden in werking bij de eerste toegang van de Gebruiker tot de Website en blijven van kracht en van toepassing voor de volledige duur van het gebruik van de Website door de Gebruiker.

 

12. Publiciteit

De Gebruiker stemt ermee in de schriftelijke toestemming van Trier Geïsoleerde Panelen te verkrijgen voorafgaand aan de uitgifte van een persbericht of andere publieke bekendmaking met betrekking tot de Website, welke toestemming uitsluitend naar eigen goeddunken van Trier Geïsoleerde Panelen zal worden gegeven. In ieder geval zal de Gebruiker op geen enkele wijze een negatieve invloed hebben op het imago en/of de reputatie van Trier Geïsoleerde Panelen, haar Filialen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten.

Trier Geïsoleerde Panelen behoudt zich het recht voor om de naam van de Gebruiker op te nemen in een lijst van commerciële referenties of in elke andere communicatie of publicatie die de Gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.

 

13. Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op:

 

Trier geïsoleerde panelen GmbH
Konrad-Zuse-Str. 2
54343 Föhren
Telefoon: +49 (0) 6502 999 85 0

 

DPO: Gerlinde Jakobi

gerlinde.jakobi@italpannelli.de